Terms and conditions

§1 — POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania i korzystania z serwisu służącego do wspomagania zarządzaniem budżetem domowym pod nazwą bilancio.me (zwanego dalej: „Serwisem”).
  Serwis prowadzony jest pod nazwą domeny bilancio.me oraz bilancio.pl
 2. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest NetCreator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 164/4, 80-258 Gdańsk, KRS 0000429904 (zwana dalej: „Operatorem”).
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Regulamin - regulamin korzystania z serwisu internetowego centrumfaktur.pl stanowiony przez niniejszy dokument
  Zasoby Serwisu - oznaczają dane dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu
  Usługi Serwisu - oznaczają usługi funkcjonalne świadczone przez Serwis
  Użytkownik - osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Operatora
  Społeczność - grupa Użytkowników, którzy wyrazili wzajemną zgodę na wspólne korzystanie z Usług serwisu
  Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z serwisu.

§2 — USŁUGI

 1. Serwis świadczy usługi dostępu do aplikacji internetowej służącej do wspomagania zarządzaniem budżetem domowym oraz oszczędnościami.
 2. Korzystanie z Usług serwisu jest bezpłatne.

§3 — DOSTĘP DO SERWISU

 1. Dostęp do Seriwsu posiadają Użytkownicy.
 2. Proces rejestracji wymaga podania wyłącznie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła. Proces rejestracji kończy się aktywacją.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Do korzystania z Usług serwisu niezbędna jest przeglądarka internetowa taka jak Safari 3, Firefox 2, Opera, Google Chrome czy Internet Explorer 6 lub nowszy.

§4 — ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania Zasobów Serwisu oraz Usług serwisu, a w szczególności za decyzje (np. finansowe) użytkownika podjęte w oparciu o dane zaczerpnięte z Serwisu.
 2. Na Operatorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu.
 3. Operator nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§5 — POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. Operator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Serwisu i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Seriwsu.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.